Public   Training

training   Schedule

กำหนดการอบรมสัมมนา ปี 2564หลักสูตรอบรมออนไลน์ Online Training (สอนแบบ live สด ผ่าน Zoom)

" ผู้นำ..คนสำคัญ


ที่ทุกองค์กรต้องการ "

(Highly Valuable Leadership )

1111111 ขณะที่สภาวการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ องค์กรจึงต้องปรับตัวและวิธีการทำงานให้ทันเหตุการณ์ จึงเป็นธรรมดาที่เกิดผลกระทบกับพนักงาน ทำให้พนักงานรู้สึกวิตกกังวลต่อการปรับตัวในการทำงานในสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามพนักงานก็โชคดีที่มีผู้บริหารและหัวหน้างานคอยเป็นที่พึ่งให้มีความมั่นคงทางใจ ได้อุ่นใจและมีกำลังใจในการปรับตัวในการทำงาน

1111111 ผู้บริหารและหัวหน้างานจึงเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในองค์กรที่ช่วยเป็นหลักเป็นที่พึ่งทางใจและในการทำงานให้แก่พนักงาน อีกทั้งยังเป็นผู้รวมพลังกายพลังใจของพนักงานให้มาร่วมแรงร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือกันทำงานขององค์กรให้สำเร็จรุดหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้พนักงานอบอุ่นใจ มีความมั่นคงทางใจ มีความมั่นใจ ว่ามีคนคอยช่วยเหลือ แนะนำในการทำงาน
ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะจัดการอบรมสัมมนา หลักสูตร “ ผู้นำคนสำคัญที่องค์กรต้องการ” ให้ผู้บริหารและหัวหน้า ได้มีเครื่องมือช่วยให้มีทักษะ ความรู้ เคล็ดลับ และศิลปะใน “การเป็นผู้นำ” เพื่อทำให้บริหารและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำภารกิจทั้งหลายได้สำเร็จอย่างได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง


วัตถุประสงค์
1. สร้างทัศนคติความเป็นผู้นำแนวสร้างสรรค์
2. ฝึกวิธีคิดบวก คิดสร้างสรรค์
3. สร้างบุคลิกของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
4. ฝึกบรรยากาศสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกัน
5. สร้างแรงจูงใจให้คนในทีมงานกระตือรือร้นในการคิดในการทำงานร่วมกัน
6. ฝึกและสอนให้ลูกน้องคิดเก่ง ทำงานเก่ง
7. นำพาให้ทุกคนในทีมงานทำงานอย่างมีความสุขร่วมกัน


 • เรียนแล้วได้อะไร

  1. มีภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
  2. มีทัศนคติทางบวกและสร้างสรรค์
  3. มีบุคลิกการเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์
  4. มีอัธยาศัยดี ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ราบรื่น
  5. มีความมั่นใจในตัวเองอย่างเหมาะสม
  6. ทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่สร้างสรรค์ เข้าใจกัน เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน
  7. สอนลูกน้องให้คิดงานเป็นและทำงานเก่ง
  8. ทีมงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
  9. มุ่งมั่นร่วมใจกันสร้างความเจริญให้กับองค์กร
  10. องค์กรได้ผู้นำที่มีศักยภาพสูง ทำให้งานสำเร็จ องค์กรเจริญก้าวหน้า


  สอนอะไร

  • Part 1 : ทัศนคติที่ดีของผู้นำคนสำคัญ
   1. ทัศนคติที่ดีของผู้นำคนสำคัญ
   2. ทักษะการคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้นำ
   3. วิธีคิดบวกและสร้างสรรค์

   Part 2 :
   บุคลิกของผู้นำคนสำคัญ
   1.ความเป็นผู้นำที่ดี
   2.มีอัธยาศัยที่ดี
   3. สื่อสารสร้างสรรค์

   Part 3 :
   การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
   1. วิธีทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

  • 2. วิธีส่งเสริมให้พนักงานเสนอความคิด
   3. วิธีให้กำลังใจและต้อนรับความคิดของพนักงาน

   Part 4 :
   การสอนพนักงานให้คิดเก่งและทำงานเป็น
   1. สอนและฝึกให้พนักงานคิดเก่ง

  • 2. สอนและฝึกให้ทำงานเป็น

  • 3. สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมความภาคภูมิใจให้พนักงาน

  • ดาวน์โหลดรายละเอียด

กำหนดการ :

วิทยากร :

อ.รัศมี ธันยธร (ครูเอ๊ด) ผู้อำนวยการ บจก.ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์

อัตราค่าสัมมนา :

สมัครเข้าร่วมสัมมนา โทร.

092-404-6465 Line : creativitycenter

E-mail :

cc@creativitycenter.co.th


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”