Public   Training

training   Schedule

กำหนดการอบรมสัมมนา ปี 2564หลักสูตร

คิดวิเคราะห์รอบด้าน วางแผนรอบคอบ ตั้งเป้าหมายชัดเจน ด้วยเทคนิค "
The Power of Perception"


เป็นเครื่องมือการคิดวิเคราะห์ ที่จะช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ขยายมุมมอง ขยายวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล คิดในสิ่งที่คนทั่วไปคาดคิดไม่ถึง
ตรึกตรองได้ถ้วนถี่ รอบด้าน คำนึงถึงใจคนรอบข้างที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อม และมองการณ์ไกลเพื่อทำให้ การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ ผู้นำองค์กรที่ต้องการวางแผนงาน วิเคราะห์ความเสี่ยง และตัดสินใจ ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ไม่มีผลกระทบที่จะก่อให้เกิด
ปัญหาในวันข้างหน้าด้วยความรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้นำองค์กร, ผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการฝ่าย, หัวหน้าแผนก เป็นต้น


หากองค์กรของท่านกำลังเผชิญกับอุปสรรค หรือปัญหาเหล่านี้...

1. บุคลากรคิดไม่รอบคอบ ไม่ครบทุกด้าน

2. บุคลากรไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ตรงจุด

3. บุคลากรไม่มีหลักการคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจ

4. บุคลากรมีวิสัยทัศน์ยังไม่กว้างมากพอ ทำให้เมื่อคิดได้และลงมือทำ มักจะมีผลกระทบตามมาภายหลัง

5. บุคลากรตัดสินใจเร็วเกินไป มักใช้อารมณ์เป็นตัวนำ

6. บุคลากรไม่กล้าตัดสินใจ เพราะไม่มีหลักในการคิดเพื่อการตัดสินใจ

 • เนื้อหาของหลักสูตร

  1. การรับรู้ (Perception) คืออะไร
  2. การคิด (Thinking) และการตัดสินใจ (Decision-Making)
  เกี่ยวข้องกับการรับรู้อย่างไร
  3. การคิดและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลต่อความสำเร็จของ
  งานอย่างไร
  4. การฝึกใช้กลยุทธ์การตัดสินใจในงานที่ทำอยู่จริง

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • 1. วิเคราะห์เจาะลึกได้ตรงจุด
  2. วิเคราะห์ตอบโจทย์ได้ตรงใจ
  3. วิเคราะห์ปัจจัยได้ครบทุกด้าน
  4. วิเคราะห์เหตุการณ์ได้คมชัด
  5. คาดการณ์ได้เก่งแบบมืออาชีพ
  6. ตัดสินใจเด็ดขาด มั่นใจ
  7. คิดอย่างมีคุณภาพอย่างมีหลักการ

 • 8. ขยายวิสัยทัศน์ได้กว้าง มองเหตุการณ์ได้กว้าง
  9. มองการณ์ไกล คิดถึงผลที่จะตามมาภายหลัง
  10. คิดแก้ปัญหาได้เร็วและตรงจุด
  11. ตั้งเป้าหมายได้ชัดเจน ทำงานสำเร็จได้เร็ว
  12. คิดสร้างสรรค์ และหาทางเลือกได้หลายทาง
  13. บริหารจัดการความเสี่ยงในการตัดสินใจได้เหมาะสม

กำหนดการ :

วิทยากร :

อาจารย์รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการศูนย์ความคิดสร้างสรรค์

อัตราค่าสัมมนา :

สมัครเข้าร่วมสัมมนา โทร.

092-404-6465 02-953-9905

E-mail :

cc@creativitycenter.co.th


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”