Public   Training

training   Schedule

กำหนดการอบรมสัมมนา ปี 2564หลักสูตรอบรมออนไลน์ Online Training (สอนแบบ live สด ผ่าน Zoom)

" คิดบวกสร้างพลัง

คิดสร้างสรรค์สร้างความสำเร็จ"

(Cresitive (creative + positive) Thinking)

1111111 องค์กรจะเดินรุดหน้าสู่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะเป็นแรงจูงใจและแรงผลักดันให้พนักงานทำงานได้สำเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรตั้งไว้อย่างราบรื่น และรวดเร็ว คือ ทัศนคติที่ดีและทักษะการคิดที่สร้างสรรค์อันเต็มไปด้วยปฏิภาณ และไหวพริบของพนักงาน เพราะสิ่งเหล่านี้ จะส่งเสริมให้พนักงาน กระตือรือร้นที่จะทำงานด้วยวิธีใหม่ๆ และสนุกกับการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย
1111111 ดังนั้นการจัดหลักสูตร คิดบวกสร้างพลัง คิดสร้างสรรค์สร้างความสำเร็จ (Cresitive (creative + positive) Thinking)ให้แก่พนักงาน จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับองค์กรทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

วัตถุประสงค์
1. ปลูกฝังทัศนคติที่ดี ทัศนคติที่เป็นบวกให้แก่ผู้เรียน
2. เพิ่มการคิดบวก การกระทำที่เป็นบวก และการสื่อสารที่เป็นบวก
3. ลดการคิดลบ การกระทำทางบั่นทอน และการสื่อสารทางลบและบั่นทอน
4. ทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีน้ำใจ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที
5. เปิดใจกว้าง กระตือรือร้น พร้อมปรับตัวให้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
6. มีน้ำใจ มีอัธยาศัยดี ร่าเริงแจ่มใส และเป็นมิตรกับทุกคน
7. มีทัศนคติที่ดีต่อการคิดสร้างสรรค์ และการคิดนวัตกรรมใหม่ๆ
8. คิดสร้างสรรค์ได้ คิดแก้ปัญหาได้ คิดแก้สถานการณ์ คิดนวัตกรรมได้
9. สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของคนในทีมงานและองค์กรได้


เรียนแล้วได้อะไร

1. มีทัศนคติทางบวก ทำให้ทำงานสำเร็จอย่างมีความสุข
2. คิดบวกได้มากขึ้น คิดบวกได้เก่ง ทั้งในงานและชีวิตส่วนตัว
3. คิดลบน้อยลง วิตกกังวลน้อยลง พูดลบน้อยลง
4. มีอัธยาศัยดี ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ง่าย
5. ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ในทุกสถานการณ์
6. มีความผูกพันจงรักภักดีต่อองค์กร
7. มีทัศนคติสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยให้ทำงานได้สำเร็จอย่างมีความสุข
8. คิดสร้างสรรค์ได้
9. กล้าคิดไอเดียใหม่ๆให้กับองค์กร
10. แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
11. สร้างวัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในองค์กร
12. ให้กำลังใจและสนับสนุนคนอื่นให้คิดและสร้างไอเดีย


สอนอะไร

 • Part 1 : การคิดบวกและการคิดสร้างสรรค์
  1. ความสำคัญของการคิดบวกและการคิดสร้างสรรค์ต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
  2. ที่มาของการคิดบวก และการคิดลบ

  Part 2 :
  วิธีเพิ่มพลังการคิดบวกให้กับตนเอง
  1.การคิดบวกส่งผลดีต่อบุคลิกภาพ
  2.วิธีเพิ่มการคิดบวก
  3. การคิดบวกกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น

  Part 3 :
  วิธีลดการคิดลบให้กับตนเอง
  1. การคิดลบมีผลเสียต่อบุคลิกภาพ

 • 2. วิธีลดการคิดทางลบ
  3. การลดการคิดลบในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

  Part 4 :
  การใช้การคิดบวก สร้างแรงใจและสร้างโอกาส
  1.มองเห็นความเป็นไปได้ในการทำงานให้สำเร็จ

 • 2. มองเห็นโอกาสดีๆในทุกสถานการณ์

 • 3. มีความกล้า และสนุกกับการเปลี่ยนแปลง


 • Part 5 : การคิดสร้างสรรค์กับการทำงานของสมอง
  1.การคิดเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดต่อการทำงานให้สำเร็จ

 • 2. การทำงานของสมองและการคิดสร้างสรรค์

 • Part 6 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์
  1. การคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างไร

 • 2. การคิดสร้างสรรค์มาจากไหน

 • 3. เราจะคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร


  • Part 7 : การคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
   1.เราจะคิดไอเดียใหม่ๆได้อย่างไร

   2. เราจะใช้การคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างไร

  • 3. การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร

  • Part 8 : การคิดสร้างสรรค์กับความสำเร็จขององค์กร

  • 1. คนมีความคิดสร้างสรรค์มีบุคลิกภาพอย่างไร

  • 2. การคิดสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อการสร้างนวัตกรรมในองค์กรได้อย่างไร

  • 3. วัฒนธรรมองค์กรกับความคิดสร้างสรรค์

 • ดาวน์โหลดรายละเอียด

กำหนดการ :

วิทยากร :

อาจารย์รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการศูนย์ความคิดสร้างสรรค์

อัตราค่าสัมมนา :

สมัครเข้าร่วมสัมมนา โทร.

092-404-6465 02-953-9905

E-mail :

cc@creativitycenter.co.th Line : creativitycenter


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”