Public   Training

training   Schedule

กำหนดการอบรมสัมมนา ปี 2564หลักสูตร

" Creative Problem Solving and Systematic Thinking


: Six Thinking Hats


6 เครื่องมือคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

เป็นหลักสูตรแนวฝึกให้คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีมาตรฐาน ปกติเคยคิดตามความเคยชิน หลักสูตรนี้จะฝึกระบบคิดซึ่งวิจัยมาแล้วว่า คิดแล้วมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เหมือนคนที่ประสบความสำเร็จคิดกัน สอนให้คิดเป็นทุกด้าน สอนขั้นตอนการคิดว่าต้องคิดอะไรก่อนอะไรหลัง และต้องคิดอะไรบ้างถึงจะครอบคลุม ครบถ้วน มีคุณภาพ

ถ้าจะแก้ปัญหาต้องเริ่มคิดด้านไหนก่อน ต่อด้วยคิดด้านไหนอีก และต้องมองด้านไหนอีกให้รอบคอบ คิดทีละด้าน จนครบทุกด้านและมีวิธีหาข้อสรุปได้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง คิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แต่ใช้เวลาน้อย เพราะคิดเป็นทุกด้าน คิดตรงประเด็น คิดตรงจุด คือ คิดแบบสั่งได้ ก่อนเรียนและหลังเรียน คุณภาพและประสิทธิภาพการคิดจะแตกต่าง ดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด


เหมาะสำหรับ ผู้จัดการ และหัวหน้างาน เพราะผู้จัดการ และหัวหน้างานส่วนใหญ่คิดบวกกันอยู่บ้างแล้ว แต่ถ้าเขาได้รับการฝึกคิดบวกอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เขาจะมีทัศนคติและการคิดที่เป็นบวกอย่างครบสมบูรณ์ และจะมีหลักการและแนวทางที่ชัดเจนที่จะนำไปถ่ายทอดและสอนต่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้คิดบวกได้ ให้มีแรงใจ มีกำลังใจ มุ่งมั่นทำงานอย่างกระตือรือร้น มีความสุขได้ ลูกน้องเห็นผู้จัดการเป็นแม่แบบที่ดีก็พลอยคิดบวกไปด้วย บรรยากาศการทำงานร่วมกันก็เป็นบวกและสร้างสรรค์ จึงเป็นแนวคิดที่ถูกต้องอย่างมากที่องค์กรจะจัดส่งผู้จัดการและหัวหน้างานให้ได้เรียนหลักสูตร “The Power of Positive Thinking”เรียนแล้วทำให้ผลงานดีขึ้นอย่างไร (วัตถุประสงค์)

1. ผู้เรียนคิดเป็นระบบได้ มีระบบคิดที่มีประสิทธิภาพคิดเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบครบถ้วนทุกด้าน จึงได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอย่างรวดเร็ว ผลงานจึงออกมาดี
..........2. ผู้เรียนแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาแล้วได้ทางเลือกหลากหลาย และมีระบบพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆจนสามารถได้ข้อสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในเวลาอันสั้น แก้ปัญหาเก่งและคล่อง ผลงานจึงออกมาดีและเร็ว
..........3. ผู้เรียนมีผลงานมากขึ้น เร็วขึ้น เพราะคิดเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีแนวทางชัดเจนจากต้นจนจบ รู้ว่าต้องคิดจุดไหนก่อน แล้วต่อด้วยจุดไหนจนไปที่จุดสุดท้าย ได้ข้อสรุปแน่นอน เลิกคิดสับสน คิดกระโดดไปกระโดดมา คิดวนอยู่ในอ่าง งานจึงเสร็จเร็วและง่าย

จะได้ฝึกอะไร (เนื้อหา)

 • 1. ฝึกระบบการคิดแบบ Six Thinking Hats
  2. ฝึกคิดทีละด้าน ให้คิดเป็นทุกด้าน
  3. ฝึกจัดลำดับการคิดว่าอะไรต้องมาก่อนหลัง
  4. ฝึกคิดอย่างมีโฟกัส คิดไปทีละจุด
  5. ฝึกแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  6. ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์หาทางแก้ปัญหาได้หลายทางเลือก
  7. ฝึกนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเข้าใจง่าย
 • ดาวน์โหลดรายละเอียด

เรียนอย่างไร

  • 1. เรียนหลักการ 40%
   2. ฝึกจริงจนทำได้ 30 %
   3. ฝึกนำมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 30%

กำหนดการ :

วิทยากร :

อาจารย์รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการศูนย์ความคิดสร้างสรรค์

อัตราค่าสัมมนา :

สมัครเข้าร่วมสัมมนา โทร.

092-404-6465, 02-953-9905

E-mail :

cc@creativitycenter.co.th


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”