IN-House   Training


หลักสูตร IN-HOUSE TRAINING


ท่านสามารถจัดหลักสูตร ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพระดับ World Class ครบถ้วนทุกหลักสูตรได้ที่นี่ ที่เดียวในประเทศไทย
คือที่นี่ บริษัทศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด

หลักสูตรภายใต้ร่มใหญ่ของความคิดสร้างสรรค์ มีหลายหลักสูตร เมื่อเรียนต่อเนื่องกันก็จะได้เทคนิคที่สามารถนำไปใช้ตอบโจทย์ได้ทุกด้าน
หากต้องการเรียนทีละหนึ่ง หรือสองหลักสูตรก็สามารถทำได้ โดยเลือกหลักสูตรที่ตรงกับความการใช้งานในช่วงนั้นก่อน แล้วจึงจัดหลักสูตรอื่นตามมา


หลักสูตรการสัมมนา In House Training

“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”