การสอนของวิทยากรมีการสอนแบบใด...?

By admin on 28 Apr 2015

อาจารย์รัศมี ซึ่งเป็นวิทยากรจะสอนโดยให้ผู้เรียนทำได้จริงและปรับวิธีการสอนให้ผู้อบรมอย่างสนุกและเพลิดเพลินซึ่งเป็นวิธีการเรียนการสอนแบบเพลิน ( Plearn =Play+Learn) เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้ครบถ้วน เข้าใจอย่างตรงจุด ได้ปรับทัศนคติใหม่ และเพิ่มทักษะด้วยการฝึกคิดและเน้นฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้เพิื่มประสิทธิภาพในการทำงานได้จริง ซึงผู้อบรมสัมมนาจะใช้เวลาเรียนประมาณ 2 วัน


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”