ใครคือวิทยากรในการอบรมสัมมนา?

By admin on 28 Apr 2015

ผู้ที่เป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนา คือ อาจารย์รัศมี ธันยธร ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการ (Certified Instructor) จาก ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono) ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ระดับโลก (Creativity Guru) ให้สอนและถ่ายทอดวิธีการคิดสร้างสรรค์ในประเทศไทยให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรต่างๆมานานกว่า 15 ปี

อาจารย์รัศมี ธันยธร ได้ศึกษาเจาะลึกด้านความคิดสร้างสรรค์โดยตรงอย่างครบวงจร จนทำงานเต็มเวลากับการเป็นที่ปรึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์คนแรกของประเทศไทย และ มุ่งมั่นเผยแพร่ ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ให้กับบุคลากรในประเทศ ไทยมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ด้วยความคิดที่ว่า คนไทยเก่ง คนไทยดี คนไทยมีความสามารถ ถ้าเพียงคนไทยได้ฝึกอบรมให้มีเทคนิคความคิดสร้างสรรค์อย่างถูกหลักวิชาการ เท่านั้น คนไทยจะสร้างความสุขความเจริญให้กับครอบครัวและประเทศชาติได้มากขึ้นกว่าที่ เป็นอยู่อีกหลายร้อยเท่า

วิธี การสอนของอาจารย์รัศมีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทำได้จริงและเรียนอย่างสนุกและ เพลิดเพลิน การอบรมสัมมนาจึงได้ผลดีมาก ผู้เรียนแล้วจะบอกต่อๆกันไปมากขึ้นๆ ว่าเรียนแล้วนำไปใช้ได้จริงทั้งที่บ้านและที่ทำงาน


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”