อบรม In-House Training ต่างกับ Public Training อย่างไร ?

By admin on 14 Jan 2015

บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด ดำเนินการจัดสัมมนาออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. แบบจัดอบรมสัมมนาในองค์กร In-House Training และ

2. แบบจัดอบรมสัมมนาทั่วไป Public Training

ความแตกต่างของการจัดอบรมสัมมนาทั้ง 2 แบบ คือ การจัดอบรมสัมมนาในองค์กร In-House Training เป็นการจัดสัมมนาภายในองค์กร/ บริษัท นั้นๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเป็นบุคลากรภายในองค์กร / บริษัท นั้นๆ โดยสถานที่การอบรมสัมมนา องค์กร /บริษัท จะเป็นผู้กำหนด และเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งแตกต่างจาการจัดสัมมนาแบบทั่วไป

Public Training คือ การจัดอบรมสัมมนาแบบนี้ทาง บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์จะเป็นดูแลรับผิดชอบทุกอย่างรวมถึงสถานที่ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ ซึ่งผู้เข้าสัมมนาจะมาจากหลายหลายองค์กร / บริษัท ที่ต้องการส่งบุคลกรของตนมาพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์กับผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์โดยตรง


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”