เลือกอบรมสัมมนาหลักสูตรการคิดอะไรดีเอ่ย..... ?

By admin on 6 Feb 2014

บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด (Creativity Center Co.,Ltd.) ขณะนี้มีหลักสูตรด้านการคิดสร้างสรรค์จำนวน 5 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำว่าสามารถนำไปใช้ในงานได้จริง

1.หลักสูตร Lateral Thinking คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหานอกกรอบ พัฒนานวัตกรรม

2.หลักสูตร Six Thinking Hats คิดเป็นระบบ ประชุมสร้างสรรค์ สื่อสารตรงประเด็น

3. หลักสูตร The Power of Perception คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจสำหรับผู้นำ

4. หลักสูตร Cresitive (creative+positive) Thinking คิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร

5. หลักสูตร Work Across Function ทำงานร่วมกัน สื่อสารอย่างเข้าใจ สร้างความสำเร็จให้องค์กร

ในกรณีที่ท่านสนใจเป็นการส่วนตัวต้องการเข้าร่วมสัมมนาแบบ Public Training การเลือกเข้าอบรมหลักสูตรด้านการคิดสร้างสรรค์นั้น ให้ถามตัวเองว่า ตอนนี้ท่านต้องการพัฒนาทักษะด้านการคิดในด้านไหน หรือท่านคิดว่าท่านมีปัญหาในการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคิดในมุมไหนบ้าง เช่น บางท่านรู้สึกว่ายังไม่สามารถคิดสร้างสรรค์ได้ คิดได้แต่มักวนอยู่ที่เดิม หรือซ้ำแบบเดิม บางท่านรู้สึกว่าการคิดของตนเองไม่มีขั้นตอน ไม่เป็นระบบ คิดแล้วหาข้อสรุปไม่ได้ เป็นต้น

หลังจากนั้นให้ท่านศึกษาวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหาของหลักสูตรการคิดของทางสถาบันว่าหลักสูตรใดที่สามารถช่วยทำให้ท่านสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ หรือช่วยเพิ่มศักยภาพในการคิดของท่านเพิ่มมากขึ้น

ในกรณีที่ท่านสนใจเป็นการจัดสัมมนาแบบ In-House Training หรือต้องการจัดให้กับบุคลากรในองค์กร ลำดับแรกให้ท่านเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ท่านต้องการที่จัดฝึกอบรมให้กับพวกเขา หลังจากนั้นให้ท่านพิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายที่ท่านเลือกท่านตั้งเป้าหมายหรือมีวัตถุประสงค์ให้พวกเขาพัฒนาทักษะด้านการคิดในด้านใด หรือขณะนี้บุคลากรของท่านกำลังประสบกับปัญหาอะไรในการทำงาน ที่ทำให้ส่งผลต่อภาพรวมขององค์กร หลังจากนั้นท่านค่อยมาเลือกและพิจารณาหลักสูตรของทางสถาบันว่าหลักสูตรใดที่มีเนื้อหาตรงกับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ตั้งเป้าหมายไว้

อย่างไรก็ตามท่านสามารถขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของทาง บจก.ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ได้ตลอดนะคะ TEL.02-953-9905-7


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”