สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร Lateral Thinking (คิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ในองค์กร)

By admin on 21 Jul 2020

ภาพบรรยากาศ วันที่ 15 ก.ค. 2563 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดอบรมสัมนา หลักสูตร Lateral Thinking (คิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ในองค์กร) โดยมี
อ.รัศมี ธันยธร เป็นวิทยากรผู้สอนเทคนิคต่างๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน


News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”