บริษัท เอไอเอ จำกัด (สำนักงานใหญ่) จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร Six Thinking Hats (คิดเป็นระบบ สื่อสารตรงประเด็น)

By admin on 23 Sep 2019ภาพบรรยากาศ วันที่ 12-13 ก.ย. 2562 บริษัท บริษัท เอไอเอ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้จัดอบรมสัมมนา
หลักสูตร Six Thinking Hats (คิดเป็นระบบ สื่อสารตรงประเด็น) โดยมี อ.รัศมี ธันยธร เป็นวิทยากรผู้สอน


News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”