บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร Six Thinking Hats (คิดเป็นระบบ สื่อสารตรงประเด็น)

By admin on 6 Sep 2019


ภาพบรรยากาศ วันที่ 20-21 ส.ค. 2562 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร Six Thinking Hats (คิดเป็นระบบ สื่อสารตรงประเด็น) โดยมี อ.รัศมี ธันยธร เป็นวิทยากรผู้สอน


News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”