บริษัท เออร์เบอร์ ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร Six Thinking Hats

By admin on 18 Jul 2019


เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 บริษัท เออร์เบอร์ ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมสัมมนา
หลักสูตร Six Thinking Hats คิดเป็นระบบ สื่อสารตรงประเด็น


News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”