หลักสูตร The Power of Perception คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ สไตล์ผู้นำ

By admin on 2 Aug 2016

เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 บจก. ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์
จัดการอบรมสัมมนา หลักสูตร The Power of Perception
คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ สไตล์ผู้นำ (Leadership Thinking)
ณ ห้องกรุงเทพ 1 โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท


ผู้เรียนได้ Workshop จากโจทย์งานจริงของตนเอง เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ของเป้าหมายที่ตั้งไว้
สามารถหยิบเทคนิคการคิดมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ทำให้คาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยัง
สามารถวางแผนงานล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ รู้ผลทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และยังได้สนุกกับ
กิจกรรมการคิดนอกกรอบ เพื่อหา Idea ใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหาในงานได้ภายในเวลาไม่ถึง 2 นาทีอีกด้วย

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”