Mandom จัดอบรม Work Across Functions

By admin on 27 Jun 2016Mandom Corporation (Thailand) Limited จัดอบรมสัมมนาในองค์กร
หลักสูตร Work Across Functions ทำงานร่วมกัน สื่อสารอย่างเข้าใจ สร้างความสำเร็จให้องค์กร
สอนโดย อาจารย์รัศมี ธันยธร ผอ.ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ เพราะการสื่อสารที่ดีและเข้าใจตรงกัน
ทำให้งานนั้นๆสำเร็จลุล่วงได้โดยง่าย การทำงานเป็นทีมการรักใคร่กัน ทั้งในแผนก ในองค์กร
สร้างทัศนคติให้รักเพื่อนพ้องทำงาน รักองค์กรของตนเอง ให้มีความเป็นเจ้าของงาน เจ้าของบริษัท
และสื่อสารไปในทางเดียวกัน สร้างความสำเร็จให้องค์กร


News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”