King Power จัดการบรรยายหัวข้อ Positive Unlimited

By admin on 27 Jun 2016


วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 คิง เพาเวอร์ จัดการบรรยายหัวข้อ Positive Unlimited
โดยมี อ.รัศมี ธันยธร เป็นวิทยากรผู้มาให้ความรู้ ให้เทคนิคการคิดบวก เพิ่มพลังใจให้ตนเอง
สร้างทัศนคติที่ดี มีความรักใครต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การทำงานร่วมกันในองค์กรประสบความสำเร็จ...

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”