ปูนซีเมนต์นครหลวง จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร Six Thinking Hats

By admin on 12 May 2016เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร Six Thinking Hatsโดยมีวิทยากร อ.รัศมี ธันยธร เป็นผู้สอนเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีคิดสร้างสรรค์เพื่อให้การทำงาน
การสื่อสารภายในองค์กร เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เข้าใจตรงประเด็น เทคนิคการประชุมงานที่ง่าย
ครอบคลุม ใช้เวลาน้อย และได้ข้อสรุปชัดเจน และยังมีเทคนิคอีกมากมาย ที่เหล่าบุคลากรที่ได้ร่วมกิจกรรม
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจะนำกลับไปใช้พัฒนาตนเอง และงานของตน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน...

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”