หลักสูตร Work Across Functions สื่อสารเข้าใจ ทำงานราบรื่น องค์กรประสบความสำเร็จ

By admin on 20 Apr 2016

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท

บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด ได้จัดอบรมสัมมนา Public Training
ซึ่งคิดค้นและสอนโดย อ. รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด

ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมได้รู้เทคนิคการสื่อสารที่ดี ให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน

ทำให้การทำงานร่วมกันภายในองค์กรราบรื่น และสำเร็จลุล่วงได้ไม่ยาก

โดยมีการจำลองสถานการณ์การทำงานร่วมกัน และให้ผู้เข้าร่วมนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้

มาประยุกต์ใช้ เพื่อสื่อสารให้ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆเข้าใจ และสามารถนำกลับไปปฏิบัติ

กับงานและเพื่อนร่วมงานในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและสำเร็จลุล่วง


สื่อสารเข้าใจ ทำงานราบรื่น องค์กรประสบความสำเร็จNews   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”