บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)จัดหลักสูตร Lateral Thinking

By admin on 27 Jul 2015

เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้จัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ "Lateral Thinking (คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม)" โดยมีวิทยากรคือ อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด ซึ่งเป็นวิทยากรที่ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการจาก ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้สอนหลักสูตรดังกล่าวในเมืองไทยมานานกว่า 17 ปี

การอบรม สัมมนาดังกล่าวของบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรมีเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานในเวลาอันสั้น คิดหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาให้กับองค์กร

การอบรมสัมมนาเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ไม่เคร่งเครียด ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ฝึกปฎิบัติจริงจนสามารถนำไปใช้ในการทำงานและ ชีวิตประจำวันได้จริง

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”