สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)จัดหลักสูตร Six Hats

By admin on 7 Jul 2015

เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ "Six Thinking Hats การคิดเป็นระบบ ประชุมสร้างสรรค์ สื่อสารตรงประเด็น" ณ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมีวิทยากรคือ อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด ซึ่งเป็นวิทยากรที่ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการจาก ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้สอนหลักสูตรดังกล่าวในเมืองไทยมานานกว่า 15 ปี

การอบรมสัมมนาดังกล่าวของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรมีการคิดเป็นระบบ มีวิธีประชุมที่กระชับ สร้างสรรค์ซึ่งจะได้ข้อสรุปเร็วและสื่อสารได้ตรงประเด็น

การอบรมสัมมนาทั้ง 2 วัน เป็นไปด้วยความไม่เคร่งเครียด ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ฝึกปฎิบัติจนมีความคิดที่มีการจัดเรียงเป็นขั้นเป็นตอน และปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตประจำวันและในการทำงาน

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”