ธนาคารเกียรตินาคิน จัดหลักสูตร Creasitive Thinking (การคิดบวกสร้างสุขในงาน) รุ่นที่2/58

By admin on 1 Apr 2015

เมื่อ วันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารเคทาวน์เวอร์ ธนาคารเกียรตินาคิน ได้จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ "Creasitive Thinking การคิดบวกสร้างสุขในงาน"รุ่นที่ 2 ให้กับบุคคลากรจำนวน 19 คน โดย มี อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการบริษัทศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้

การอบรม สัมมนาดังกล่าวของธนาคารเกียรตินาคินมี วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดบวกในการทำงาน เพื่อให้มีความสุขในที่ทำงาน

การอบรม สัมมนาทั้ง 2 วัน เป็นไปด้วยความเป็นกันเอง ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ฝึกปฎิบัติจริงในหลักสูตรที่ได้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริงในที่ทำงานและในชีวิตประจำวัน

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”