สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) จัดหลักสูตร Lateral Thinking การคิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์

By admin on 30 Mar 2015

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. ) ได้จัดอบรมสัมมนาในหลักสูตร" Lateral Thinking กลยุทธ์การคิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ "ให้กับบุคคลากรจำนวน 20 คน โดย มี อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการบริษัทศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ที่ได้รับสิทธิอย่างเป็นทาง การจาก ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้สอนหลักสูตรดังกล่าวในเมืองไทยมานานกว่า 17 ปี

การอบรมสัมมนาดังกล่าวของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแบบประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีความสร้างสรรค์และทันสมัย เพื่อให้ระบบการศึกษาไทยได้รับการพัฒนาและทำให้เกิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การอบรมสัมมนาทั้ง 2 วัน เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผ่อนคลายและไม่เคร่งเครียด ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจได้ง่ายและคิดสร้างสรรค์ ได้ฝึกปฏิบัติจริงในการคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาในการทำงานและในชีวิตประจำวัน

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”