ธนาคารเกียรตินาคิน จัดหลักสูตร Six Thinking Hats รุ่นที่1/58

By admin on 23 Mar 2015

เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารเคทาวน์เวอร์ ธนาคารเกียรตินาคิน ได้จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ "Six Thinking Hats การคิดเป็นระบบ ประชุมตรงจุด สื่อสารตรงใจ"ให้กับบุคคลากรจำนวน 20 คน โดย มี อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการบริษัทศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ที่ได้รับสิทธิอย่างเป็นทาง การจาก ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้สอนหลักสูตรดังกล่าวในเมืองไทยมานานกว่า 17 ปี

การอบรม สัมมนาดังกล่าวของธนาคารเกียรตินาคินมี วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความคิดที่เป็นระบบและมีความสุขในการทำงาน

การอบรม สัมมนาทั้ง 2 วัน เป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง ไม่เคร่งเครียด ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจได้ง่ายและคิดสร้างสรรค์ ได้ฝึกปฏิบัติจริงในการคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาในการทำงานและใน ชีวิตประจำวัน

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”