True Corporation Pcl.จัดหลักสูตรSix Thinking Hats & Lateral Thinking

By admin on 8 Oct 2014

True Corporation Pcl. ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ได้จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร Six Thinkign Hats & Lateal Thinking เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการอบรมสัมมนาของหลักสูตรด้านการคิดสร้างสรรค์ระดับโลกจำนวน 2 หลักสูตร โดยมี อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการบริษัทศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยตลอดระยะเวลาของการอบรมผู้เรียนได้ความรู้ และได้ฝึกปฏิบัติจริงในการคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ในการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”