Takeda จัดอบรมหลักสูตร คิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร

By admin on 5 Sep 2014

บริษัท ทาเคด้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ทางเวชภัณฑ์ ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร คิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร Cresitive (creative +positive) Thinking เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2557 โรงแรมนารายณ์ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 43 ท่าน
การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในมีการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปใช้กับงาน และในชีวิตประจำวัน โดยตลอดระยะเวลาการอบรมสัมมนา ผู้เข้าสัมมนาได้ฝึกปฏิบัติในการเพิ่มความคิดทางบวก และลดการคิดทางลบ ท่ามกลางบรรยากาศการอบรมที่สนุกสนาน

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”