ทักษะการคิดกับผู้นำ

By admin on 29 Jul 2015
 • ทักษะการคิดสำคัญต่อผู้นำ

  “ผู้นำ“(Leader) กับ “ทักษะการคิด”(Thinking Skill)เกี่ยวเนื่องกันอย่างน่าสนใจ ทักษะการคิดได้ชื่อว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้คนได้รับความสำเร็จในชีวิต เพราะทักษะการคิดเป็นตัวดึงเอาทักษะด้านความรู้ ( Technical Skill )มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด และทักษะการคิดเป็นต้นทางของทักษะด้านคน ( Human Skill) ถ้าผู้บริหารมีทักษะการคิดไปในแนวทางใด การพูดและการกระทำก็จะเป็นไปในแนวนั้น ถ้าการคิดเป็นไปในทางลบ เขาก็จะพูดและตัดสินใจทำอะไรไปในทางลบและบั่นทอน ถ้าคิดไปในทางบวก เขาก็จะพูดและตัดสินใจทำอะไรไปในทางทางบวกและสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งดีงามให้แก่บริษัทและประเทศชาติ ทักษะการคิดจึงสำคัญต่อผู้นำเป็นอย่างมาก

  ทักษะการคิดช่วยสร้างผู้บริหารให้เป็นผู้นำ

  ผู้บริหาร กับ ผู้นำ มีความแตกต่างกัน ผู้บริหารคือตำแหน่งหน้าที่ แต่ผู้นำ คือคุณสมบัติและความสามารถของคน ผู้บริหารบางคนมีความเป็นผู้นำอยู่ด้วย ขณะที่ผู้บริหารบางคนมีความเป็นผู้นำอยู่เล็กน้อย บางคนไม่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร แต่มีความเป็นผู้นำและสามารถนำพาผู้คนให้คิดและทำจนงานสำเร็จได้อย่างมีความสุข ถ้าผู้บริหารคนใดมีความเป็นผู้นำอยู่ด้วย ก็จะสามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะที่คนรอบข้างและผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุขและความสบายใจที่ได้ทำงานร่วมด้วย

  การเป็นผู้นำมีความสำคัญมากต่อการเป็นผู้บริหาร คนที่มีตำแหน่งบริหารแต่ยังไม่ถนัดในการเป็นผู้นำก็มีอยู่บ้าง สมัยนี้ความเป็นผู้นำสามารถเรียนกันได้และฝึกฝนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข่าวดีสำหรับบ้านเมืองของไทยเราคือ ขณะนี้มีผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในหลายองค์กรมองเห็นทะลุปรุโปร่งว่า การที่จะฝึกความเป็นผู้นำให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรนั้น แก่นแท้ที่เป็นหัวใจสำคัญที่ควรเริ่มต้นก่อน คือการฝึกให้ผู้บริหารสามารถคิดอย่างเป็นระบบและคิดแบบองค์รวมอย่างสร้างสรรค์( Creative Conceptual Thinking )ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพราะการคิดเป็นที่มาของการกระทำทุกอย่างในทุกขั้นตอนของการบริหาร การทำงาน และ การดำเนินชีวิตส่วนตัว


ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะคิดแบบองค์รวมอย่างสร้างสรรค์ได้

 • การคิดแบบองค์รวมอย่างสร้างสรรค์( Creative Conceptual Thinking ) ทำให้ผู้บริหารมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะเขาจะมีทักษะการคิดที่ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ความคิดเช่นนี้จะทำให้เขาเป็นผู้นำ คนทุกคนสามารถเรียนรู้ และฝึกฝนที่จะคิดแบบองค์รวมอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างผู้นำได้ ผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงจะสามารถคิดแบบองค์รวมคนเดียวก็ได้ และสามารถเป็นผู้นำให้คนอื่นๆคิดแบบองค์รวมด้วยกันในการประชุมได้ ผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพนี้จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายปลายทางได้อย่างสำเร็จและคนรอบข้างมีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกับเขา

 • คุณสมบัติของผู้นำที่คิดแบบองค์รวมอย่างสร้างสรรค์ได้

 • 1. โฟกัสถูกจุด

 • “ผู้นำ”รู้ชัดเจนว่าจะทำอะไร ต้องการอะไร จึงไม่เสียเวลากับเรื่องที่ไม่ใช่ประเด็น สนใจแก่น ไม่ใช่เปลือก เขาจะคิดอะไรอยู่ ทำอะไรอยู่ก็ตาม มักไม่หลงประเด็น งานจึงสำเร็จได้ในเวลาอันสั้น

 • 2.มองออก จับแก่นได้

 • “ผู้นำ”มีความพยายามที่จะสรุปเรื่องราวที่ได้รู้ด้วยตนเองว่าว่าแก่นแท้คืออะไร โดยไม่ต้องรอให้มีคนมาสรุปให้ตนจึงจะรู้ นำสิ่งที่ได้รู้ไปคิดเองได้ว่าเจตนารมย์ของเรื่องราวเหล่านั้นคืออะไร สามารถเชื่อมโยงได้ว่าตนน่าจะนำสิ่งที่รู้ไปใช้ประโยชน์ในงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง

 • 3.มองกว้าง มองครบ และมองภาพใหญ่ได้

 • “ผู้นำ” สามารถคิดแบบองค์รวมได้เหมือนคนที่สามารถปีนขึ้นไปบนยอดเขาได้แล้วมองลงมาด้านล่าง จึงสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ครบ และเห็นสิ่งที่คนที่ยืนอยู่ด้านล่างมองไม่เห็น เมื่อมองกว้างได้ ใจของเขาจะพลอยกว้างขึ้นด้วย เวลาเขาคิดกว้างแล้วคนบางคนมองไม่ออกและแสดงปฏิกิริยาโต้แย้งและไม่พอใจ เขาจึงเข้าใจและไม่โกรธเพราะรู้ว่าเห็นภาพต่างกัน

 • 4.เปิดใจ เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆได้

 • ใจของ”ผู้นำ” มีความพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆ ตั้งใจอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้น พร้อมปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆ จึงปรับตัวได้ง่าย เรียนรู้ได้ง่าย เข้ากับคนอื่นๆได้ง่าย ไม่มีข้อจำกัดในชีวิตมาก

 • 5.อดทนต่อสิ่งคลุมเครือ

  สิ่งที่ไม่รู้มักเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนส่วนใหญ่ “ผู้นำ”จะสามารถอดทนต่อสิ่งที่ไม่รู้ซึ่งเป็นสิ่งที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ได้มากกว่าคนทั่วๆไป เขาจะกล้าอดทนและเดินหน้าลงมือทำเพื่อให้รู้ เมื่อรู้แล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัว

  6.กล้าคิดกล้าทำเรื่องจริงของตนเอง

  “ผู้นำ”จะสนุกกับการกล้าคิดกล้าทดลองทำเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่กำลังเกิดขึ้นในองค์กรของตนเอง ผู้นำจึงเป็นผู้สร้างกรณีตัวอย่าง ส่วน”ผู้ตาม”สนุกกับการศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์กรณีตัวอย่างของผู้อื่น แต่ไม่กล้าลงมือทำกรณีของตนเอง

  7.เล่นบทบาทได้ถูกสถานการณ์ และ ถูกกาละเทศะ

  “ผู้นำ”ที่แท้สามารถนำได้ และตามเป็น เพราะเขาแยกแยะออกชัดเจนว่ายามไหนควรนำ และยามไหนควรเปิดทางให้คนอื่นนำ สามารถเล่นบทบาทได้ถูกต้องกลมกลืนกับกาลเทศะ เช่น ถ้ากำลังเล่นบทบาทของครูที่กำลังฝึกคนให้ขี่จักรยาน เขาก็เข้มแข็งและจดจ่อกับการฝึกให้คนทำให้ได้ แต่ถ้าเขากำลังเข้าเรียนวิธีนั่งสมาธิและเดินจงกลมซึ่งตนทำไม่เป็น เขาก็ยอมเป็นผู้เรียนที่ทำตามครูสอนตามขั้นตอนที่ครูกำหนด เขาจะรู้กาละเทศะมากพอที่จะไม่สับสนในบทบาทจนคิดวิจารณ์การสอนของครูที่สอนสมาธิว่าไม่เหมาะไม่ควรอย่างไรทั้งที่ตนไม่รู้เรื่องนั้น

  8.คิดเป็น

  ผู้นำชอบคิดหาคำตอบให้กับคำถาม มากกว่าชอบตั้งคำถามเพื่อให้คนอื่นหาคำตอบให้เพราะผู้นำเป็นคนที่คิดเป็น ผู้นำจึงเป็นคนตอบเก่ง ส่วนผู้ตามเป็นคนถามเก่งแต่ไม่เคยคิดหาคำตอบ


  อ.รัศมี ธันยธร

  ผู้อำนวยการศูนย์ความคิดสร้างสรรค์

“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”