ABOUT   us

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คืออะไร หมายถึงอะไร

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คือ ความคิดใหม่ๆที่ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันได้หลายๆวิธี และสามารถทำประโยชน์ที่มีคุณค่าแก่งานได้

เมื่อบุคลากรคิดความคิดใหม่ๆที่มีประโยชน์และตรงวัตถุประสงค์ เช่น คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ คิดการบริการใหม่ๆ คิดวิธีขายแบบใหม่ๆ คิดแผนการตลาดใหม่ๆ คิดระบบงานใหม่ กระบวนการและ

ขั้นตอนการทำงานแบบใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆเหล่านั้น เราเรียกว่า “ความคิดสร้างสรรค์(Creativity)”

นวัตกรรม (Innovation) คืออะไร หมายถึงอะไร

เมื่อเรานำความคิดสร้างสรรค์ที่คิดได้ ไปทำให้เป็นจริง และนำมาใช้ประโยชน์ได้ เราเรียกผลงานนั้นว่า “นวัตกรรม (Innovation)”

นวัตกรรมเป็นได้ทั้งรูปธรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริการใหม่ๆ และนวัตกรรมที่เป็นนามธรรม เช่น วิธีขายแบบใหม่ๆ แผนการตลาดใหม่ๆ ระบบและกระบวนการและขั้นตอนการทำงานแบบใหม่ ที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น เร็วขึ้น ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น จะเป็นเรื่อง เล็กหรือใหญ่ก็เป็นนวัตกรรมเช่นกัน

ความคิดสร้างสรรค์(Creativity) เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม (Innovation) อย่างไร

“ความคิดสร้างสรรค์” (Creativity)เป็นจุดเริ่มต้น ส่วนนวัตกรรม (Innovation) เป็นผล องค์กรที่ต้องการนวัตกรรม ควรสนับสนุนบุคลากรให้คิดสร้างสรรค์ในงานได้มากๆ

ถ้าบุคลากรในบริษัทมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์กันอยู่แล้ว ควรเปิดโอกาสให้เขานำความคิดสร้างสรรค์มาใช้สร้างนวัตกรรม ในงานของเขาได้

ถ้าบุคลากรยังไม่มีหลักในการคิดสร้างสรรค์และทำยังไม่ได้ ผู้บริหารและหัวหน้างานอาจช่วยสอนผู้ใต้บังคับบัญชาให้เขา สามารถคิดสร้างสรรค์ได้เพราะเป็นทักษะที่สำคัญต่อความสำเร็จเป็นอย่างมากพอๆกับความรู้ด้านวิชาชีพในการทำงานทีเดียว

ความคิดสร้างสรรค์(Creativity) และนวัตกรรม (Innovation)สำคัญอย่างไร

นวัตกรรมเป็นโอกาสและขุมทรัพย์ที่สามารถสร้างความสำเร็จและความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ไร้ข้อจำกัดให้แก่องค์กร นวัตกรรมจะมีได้ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญที่สุด คือความคิดสร้างสรรค์ การทำงานให้สำเร็จยิ่งขึ้นและเจริญก้าวหน้ามากขึ้นต้องอาศัยความคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่และบริการใหม่ๆเพื่อตอบสนองแก่ความต้องการของลูกค้าเสมอ โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สูงๆ

ความคิดสร้างสรรค์(Creativity) และนวัตกรรม (Innovation) จึงสำคัญมากต่อความมั่นคงและมั่งคั่งของบริษัท การคิดสร้างสรรค์ได้(Creative Thinking) และคิดนวัตกรรมได้(Innovative Thinking) จึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่องค์กรทั้งหลายต้องการให้ผู้บริหารและบุคลากร มีแต่ในความเป็นจริงบุคลากรก็คิดสร้างสรรค์ได้มากบ้างน้อยบ้าง บริษัทชั้นแนวหน้าทั่วโลกจึงจัดฝึกอบรมกลยุทธ์การคิดสร้างสรรค์ให้บุคลากรโดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าเขาสามารถใช้การคิดสร้างสรรค์ในการทำงานได้แน่นอนทันที

ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยคนไทยและประเทศไทยได้อย่างไร

อาจารย์รัศมี ธันยธร ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด เป็นลูกศิษย์ของดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono) ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ระดับโลก (Creativity Guru) ได้เรียนกลยุทธ์การคิดสร้างสรรค์ทุกหลักสูตร กับดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน มากว่า10 ครั้ง และศึกษาค้นคว้าวิจัยเจาะลึกด้านความคิดสร้างสรรค์ ขณะที่เรียนปริญญาโท ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์(University of Manchester) ประเทศอังกฤษ และเข้าอบรมสัมมนาและประชุมด้านวิชาการด้านความคิดสร้างสรรค์ในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และมอลต้า ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน

ถ้าคนไทยได้เรียนกลยุทธ์การคิดสร้างสรรค์เหล่านี้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เหมือนที่ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทและ องค์กรต่างๆในประเทศอื่นเขาได้มีโอกาสเรียนกัน คงมีผลดีช่วยให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมั่นคงและเจริญก้าวหน้าจาก ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย

อาจารย์รัศมีจึงขอเป็นวิทยากรผู้ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการ (Accredited Instructor) จากอาจารย์ คือ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono) สอนหลักสูตรTraining ระดับโลก ด้านการคิดสร้างสรรค์ของท่านทุกหลักสูตร ให้แก่คนไทย

คนไทยจะได้มีโอกาสเรียนหลักสูตรเดียวกับที่คนในประเทศอื่นทั่วโลกได้เรียนกัน คนไทยเราเก่งอยู่แล้ว ถ้าได้ความสามารถ ด้านการคิดสร้างสรรค์ คิดนวัตกรรม คิดนอกกรอบ คิดบวก และคิดเป็นระบบ มาเติมเต็มศักยภาพ คงช่วยทำให้ชีวิตและงานเจริญมั่งคั่ง อย่างมั่นคงและมีความสุขได้อีกมาก

ปี พ.ศ. 2540 อาจารย์รัศมีจึงบุกเบิกสอนและถ่ายทอดกลยุทธ์การคิดสร้างสรรค์ทุกหลักสูตรTraining ระดับโลกของ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ให้กับคนไทยในประเทศไทย ในนามของ “ ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์(Creativity Center) ” สอนโดยใช้ หลักสูตรลิขสิทธ์ ของ ดร. เดอ โบโนที่ท่านคิดค้นและพิสูจน์แล้วทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยว่านำมาใช้ในงานได้จริงและมี ประสิทธิผล

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาด้านการคิดสร้างสรรค์

กลยุทธ์การคิดสร้างสรรค์ในภาพใหญ่ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือ การคิดสร้างสรรค์ การคิด เป็นระบบ การคิดเพื่อตัดสินใจ และการคิดบวก บริษัทหรือองค์กรสามารถเลือกจัดอบรมสัมมนาให้แก่ ผู้บริหารและบุคลากร ให้ตรงตามประโยชน์ในงานและความจำเป็นในการฝึกอบรม โดยสามารถแยกจัดครั้งละหลักสูตร หรือทำหลายหลักสูตร ควบกันเลยได้ หลักสูตรที่ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์รับสอนมี ดังนี้

1. หลักสูตร "กลยุทธ์การคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม (Lateral Thinking)"

2. หลักสูตร "กลยุทธ์การคิดเป็นระบบ ประชุมตรงจุด สื่อสารตรงใจ (Six Thinking Hats) "

3. หลักสูตร "กลยุทธ์การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจสไตล์ผู้นำยุคใหม่ (The Power of Perception) "

4. หลักสูตร "กลยุทธ์การคิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จขององค์กร(Cresitive (creative+positive)Thinking) "

5. หลักสูตร "กลยุทธ์ทำงานร่วมกัน สื่อสารอย่างเข้าใจ สร้างความสำเร็จให้องค์กร (Work Across Functions) "

ประโยชน์ที่บริษัทและองค์กรจะได้รับ

หากบริษัทและองค์กรจัดอบรมสัมมนากลยุทธ์การคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ ผลดีจากการได้รับ การฝึก อบรมนี้จะทำให้

1. บุคลากรทำงานอย่างประสบความสำเร็จมากขึ้น (Bigger Success)

2. เกิดผลประโยชน์มากขึ้น (Higher Profits)

3. มีผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น (Higher Performance)

4. สร้างผลงานให้บริษัทได้มากขึ้น (Higher Productivity)

5. และที่สำคัญคือ ทำให้ทำงานมีความสุขมาก (Job Satisfaction and Happiness)

6. มีความผูกพันกับองค์กรมาก (Engagement)

“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”