Public   Training

training   Schedule

กำหนดการอบรมสัมมนา ปี 2563หลักสูตร

ภาวะผู้นำและสร้างแรงจูงใจแนวสร้างสรรค์
"Leadership and Motivation"


หลักการและเหตุผล

“ ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ ” เป็นคุณสมบัติสำคัญยิ่งที่ผู้บริหารและหัวหน้างานจำเป็นต้องมี เพราะทำให้ผู้บริหารเป็นคนที่มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ รวมทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนในทีมงานร่วมไม้ร่วมมือกันทำงานอย่างมีความสุข และงานสำเร็จได้ตามเป้าหมาย สามารถฝึกอบรมกันได้อย่างถูกหลักวิชาการ
วัตถุประสงค์

หลังจากเข้าฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนจะสามารถ มีภาวะผู้นำ มีความพร้อมในการเป็นผู้นำที่ดี มีความมั่นใจในสิ่งที่ผู้นำควรทำ เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของคนในทีมงานได้ สร้างแรงจูงใจให้คนในทีมงานกระตือรือร้นในการทำงานได้และนำพาทีมงานให้คิดร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน ตัดสินใจร่วมกันได้

เนื้อหาของหลักสูตร

  • 1) ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของผู้นำแนวสร้างสรรค์
   1. คิดบวก
   2. คิดสร้างสรรค์
   3. มุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ
   4.อดทน ขยัน พากเพียร ฝ่าฟันอุปสรรค
   5.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีน้ำใจ
   6. ร่าเริง ไม่ทำตัวเครียด
   7.เต็มใจอาสาทำงาน ทำตัวให้เป็นประโยชน์
   8.ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นทุกด้าน

   2)
   ลักษณะการทำงานของผู้นำแนวสร้างสรรค์
   1 จุดประกายสร้างแรงจูงใจให้คนในทีมเริ่มทำงานร่วมกันได้
   2. สื่อสารเข้าใจง่าย คนทำตามง่าย
   3. จูงใจให้คนในทีมช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผนงานได้
   4. บริหารจัดการให้งานสำเร็จในเวลาได้ที่กำหนด
   5. สอนลูกน้องให้ทำงานดีขึ้นได้
   6. แก้ปัญหาเก่ง ฝ่าฟันอุปสรรคโดยไม่ท้อ
   7. กล้าตัดสินใจ ไตร่ตรองรอบคอบ
   8. คิดริเริ่มงานใหม่ๆให้องค์กรเจริญขึ้นได้

   3)
   ผู้นำกับการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
   1.สร้างความสบายใจให้คนในทีมงาน
   1.1 เป็นกันเอง
   1.2 ให้ความรู้สึกปลอดภัย
   1.3 ให้ความรู้สึกอิสระ
   1.4 ให้ความรู้สึกสนุกสนาน
   ยิ้มแย้ม แจ่มใส

   2. สร้างความสุขในการทำงานให้ทีมงาน
   2.1 สอนและฝึกให้เขาทำเป็น
   2.2 สอนและฝึกให้เขาคิดเองได้
   2.3 ให้โอกาสเขาให้คิดงานเองได้
   2.4 มอบหมายงานที่เขาได้พัฒนาตนเองได้

ประโยชน์

   • 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำ เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานจริง

   • 2. ผู้เรียนสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้น เพราะรู้บทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้นำได้อย่างชัดเจน

   • 3. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ขัดแย้งกัน สามัคคีกัน

   • 4. ผู้เรียนสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับคนในทีมงาน ทำงานได้อย่างมีความสุข

   • 5. ผู้เรียนดึงศักยภาพทีมงานแต่ละคนมาใช้ในการทำงานที่เหมาะสมได้
    6. องค์กรได้ผู้นำที่มีศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้น ทำให้งานสำเร็จ องค์กรเจริญรุ่งเรือง

กำหนดการ :

วันที่ 15 กันยายน 2563 ห้องรัชดา 9 โรงแรมรามาดาเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดาภิเษก)

วิทยากร :

อาจารย์รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการศูนย์ความคิดสร้างสรรค์

อัตราค่าสัมมนา :

ราคาพิเศษ 6,500 (จากปกติ 11,900 บาท) ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%

สมัครเข้าร่วมสัมมนา โทร.

092-404-6465, 095-909-5446, 02-953-9905-6

E-mail :

cc@creativitycenter.co.th

รายละเอียดหลักสูตร   ใบสมัคร  

“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”