Public   Training

training   Schedule

กำหนดการอบรมสัมมนา ปี 2563หลักสูตร

Build Innovative Culture in The Organization


หลักการและเหตุผล
การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ช่วยให้คิดออก หาทางแก้ปัญหาได้ คิดวางแผนกลยุทธ์ได้ พัฒนาปรับปรุงงานได้ คิดนวัตกรรมได้ ที่สำคัญคือ การสร้างสรรค์ฝึกกันได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ผู้นำที่ช่วยแนะนำทีมงานได้และกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้คนในทีมร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันเสนอความคิดอย่างกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม ทำให้คนที่คิดได้แล้วแต่ไม่กล้าพูด จะลุกขึ้นมาเสนอความคิดกับทีมงานได้ การสร้างแรงจูงใจให้คนในทีมกล้าแสดงความคิดเห็นมีความจำเป็นและมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้นำ


เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้นำ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายต่างๆขององค์กรที่ต้องการเสริมสร้างทักษะการสร้างแรงจูงใจ ให้ทีมงานร่วมกันคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน


วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนสร้างแรงจูงใจให้คนในทีมงานช่วยกันเสนอความคิดอย่างทั่วถึงและกระตือรือร้น


เนื้อหาของหลักสูตร

  • 1.เคล็ดลับในการสร้างแรงจูงใจให้ลูกทีมคิดออกและกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าเป็นผู้นำ
   2. เคล็ดลับในการฝึกตนเองให้คิดสร้างสรรค์ คิดไอเดียใหม่ได้
   3. การส่งเสริมให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ในทีมงานประโยชน์

   • 1.ผู้เรียนมีความมั่นใจในการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมี

   • หลักการ
    2. ผู้เรียนมีความสามารถทำให้การคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นในทีมงานได้
    3. ผู้เรียนสามารถกระตุ้นให้ลูกทีมคิดไอเดียต่างๆ ได้ตรงตามสถานการณ์
    4. ผู้เรียนได้ทำหน้าที่ผู้นำทางความคิดให้กับลูกทีม
    5. ทำให้เกิดบรรยากาศที่คึกคักไปด้วยการร่วมมือร่วมใจกันเสนอความคิดเห็น โดยทุกคนเกื้อกูลกัน เป็นอันหนึ่งอัน
    เดียวกัน

กำหนดการ :

วิทยากร :

อาจารย์รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการศูนย์ความคิดสร้างสรรค์

อัตราค่าสัมมนา :

11,900 บาท ไม่รวม vat 7%

สมัครเข้าร่วมสัมมนา โทร.

092-404-6465, 095-909-5446, 02-953-9905

E-mail :

cc@creativitycenter.co.th

รายละเอียดหลักสูตร   ใบสมัคร  

“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”