Public   Training

training   Schedule

กำหนดการอบรมสัมมนา ปี 2561หลักสูตร

เคล็ดลับนักประสานงานคุณภาพ ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจคน
ด้วยเทคนิค "
Work Across Functions For Leadership"
เน้นสอนให้ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถประสานงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ได้ทัศนคติที่ดี คิดสร้างสรรค์
มีจริยธรรม สื่อสารกันเข้าใจโดยง่ายอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ องค์กรจะได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติ และความสามารถในการทำงานร่วมกับคนอื่นได้
อย่างได้ผล
ราบรื่น และช่วยเป็นแรงสนับสนุนให้เป้าหมายขององค์กรจะสำเร็จก้าวไกลได้ง่ายขึ้นเหมาะสำหรับ บุคลากรฝ่ายต่างๆขององค์กรที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพของการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายบัญชี,ฝ่ายสินเชื่อและกฎหมาย,ฝ่ายธุรการ เป็นต้น


หากองค์กรของท่านกำลังเผชิญกับอุปสรรค หรือปัญหาเหล่านี้...

1. บุคลากรขาดทัศนคติที่ส่งเสริมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุข มีทัศนคติที่เป็นลบ ทำให้ปิดใจ ไม่ประสานงานกับผู้อื่น

2. บุคลากรขาดบุคลิกสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกับคนอื่น ไม่สามารถจูงใจให้คนที่ทำงานร่วมกันช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันเสนอความคิดเห็น

3. บุคลากรขาดเทคนิควิธีการทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นไม่หยุดยั้ง

4. บุคลากรขาดเทคนิควิธีการสื่อสารกับคนอื่นให้เข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ มีปัญหาในการสื่อสาร

5. บุคลากรขาดเทคนิควิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและประสานงานกับคนอื่น

6. บุคลากรขาดเทคนิควิธีการทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข

เนื้อหาของหลักสูตร

  • 1. ทัศนคติสร้างสรรค์ทางบวก (Cresitive Attitude)
   2. บุคลิกสร้างสรรค์ทางบวก (Cresitive Personality)
   3. การทำงานอย่างสร้างสรรค์ทางบวก (Cresitive Working)
   4. การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ทางบวก (Cresitive)
   5. การประสานงานอย่างสร้างสรรค์ทางบวก (Cresitive

  • Coordination)
   6. การสร้างความสำเร็จอย่างสร้างสรรค์ทางบวก (Cresitive

  • Achievement)


ประโยชน์

   • 1. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกับคนอื่น และการพัฒนางานพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง

   • 2. มีความคิดสร้างสรรค์ทางบวก คิดเก่ง ปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาและพัฒนางานได้ดี
    3. มีบุคลิกสร้างสรรค์ มีจริยธรรม ช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มใจ ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดี
    4. สื่อสารกับคนอื่นได้อย่างเข้าใจและตอบสนองความต้องการของคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
    5. ประสานงานกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าประทับใจ เข้ากับคนอื่นได้ดี
    6. ทำงานสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราบรื่น และรวดเร็ว มีความสุข

กำหนดการ :

วิทยากร :

อาจารย์รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการศูนย์ความคิดสร้างสรรค์

อัตราค่าสัมมนา :

13,400 บาท ไม่รวม vat 7%

สมัครเข้าร่วมสัมมนา โทร.

092-404-6465, 095-909-5446, 02-953-9905

E-mail :

cc@creativitycenter.co.th

รายละเอียดหลักสูตร   ใบสมัคร  

“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”