Public   Training

training   Schedule

กำหนดการอบรมสัมมนา ปี 2564หลักสูตร

" The Power of Positive Thinking "


: Cresitive (creative + positive) Thinking


พลังคิดบวกสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

เป็นหลักสูตรแนวสร้างพลังใจให้บุคลากรมีไฟในการทำงาน และลดอุปสรรคปัญหาในการทำงาน ปัญหาใน
องค์กรส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไม่มีความรู้หรือทำงานไม่ได้ แต่เป็นเรื่องของความคิดลบและทัศนคติทางลบที่บั่นทอนขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องของความไม่พอใจ ไม่มีแรงใจ หดหู่ ท้อถอย มองเห็นแต่ปัญหาว่าทำงานยากลำบาก เป็นไปไม่ได้ ไฟในการทำงานจึงลดลงงเหมาะสำหรับ ผู้จัดการ และหัวหน้างาน เพราะผู้จัดการ และหัวหน้างานส่วนใหญ่คิดบวกกันอยู่บ้างแล้ว แต่ถ้าเขาได้รับการฝึกคิดบวกอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เขาจะมีทัศนคติและการคิดที่เป็นบวกอย่างครบสมบูรณ์ และจะมีหลักการและแนวทางที่ชัดเจนที่จะนำไปถ่ายทอดและสอนต่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้คิดบวกได้ ให้มีแรงใจ มีกำลังใจ มุ่งมั่นทำงานอย่างกระตือรือร้น มีความสุขได้ ลูกน้องเห็นผู้จัดการเป็นแม่แบบที่ดีก็พลอยคิดบวกไปด้วย บรรยากาศการทำงานร่วมกันก็เป็นบวกและสร้างสรรค์ จึงเป็นแนวคิดที่ถูกต้องอย่างมากที่องค์กรจะจัดส่งผู้จัดการและหัวหน้างานให้ได้เรียนหลักสูตร “The Power of Positive Thinking”


เรียนแล้วทำให้ผลงานดีขึ้นอย่างไร (วัตถุประสงค์)

1. ผู้เรียนจะมีทัศนคติความคิดที่เป็นบวก คิดในแง่ดีได้ เป็นนักคิดบวก เชื่อว่ามีโอกาส มีความเป็นไปได้เสมอ
2. เมื่อผู้เรียนมองเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปได้ มีโอกาส ก็ทำให้มีไฟในการทำงาน มีพลัง มีกำลังใจ มีแรงบันดาลใจ มีแรงจูงใจช่วยให้ทำงานให้สำเร็จได้เสมอ
3. เมื่อผู้เรียนเป็นคนคิดบวกได้จะร่าเริงแจ่มใส สื่อสารน่าฟัง เต็มใจ ช่วยเหลือคนอื่น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นมิตรที่ดี จึงได้รับความร่วมมือด้วยดีเสมอจากทั้งคนในองค์กรและบุคคลภายนอก ทำให้งานสำเร็จง่าย ก้าวข้ามอุปสรรคได้เสมอ มีผลงานดี

จะได้ฝึกอะไร (เนื้อหา)

 • 1. ฝึกคิดบวก
  2. ฝึกทิ้งความคิดลบให้หลุดจากใจ
  3. ฝึกใช้การคิดบวกในการทำงาน
  4. ฝึกสื่อสารทางบวกให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
  5. ฝึกใช้การคิดบวกในครอบครัว และชีวิตประจำวัน
  6. ฝึกบุคลิกคนคิดบวกที่สร้างสุขให้ตนเอง และสร้างความสำเร็จให้กับงานได้
 • ดาวน์โหลดรายละเอียด
  ดาวน์โหลดใบสมัคร

เรียนอย่างไร

  • 1. เรียนหลักการ 40%
   2. ฝึกจริงจนทำได้ 30 %
   3. ฝึกนำมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 30%

กำหนดการ :

วันที่ 27 เมษายน 2564 โรงแรมดิเอ็มเมอรัล (ถ.รัชดาภิเษก)

วิทยากร :

อาจารย์รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการศูนย์ความคิดสร้างสรรค์

อัตราค่าสัมมนา :

ราคาท่านละ 7,600 บาท สมัคร2 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 7,300 บาท ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%

สมัครเข้าร่วมสัมมนา โทร.

092-404-6465 02-953-9905

E-mail :

cc@creativitycenter.co.th Line : creativitycenter ดาวน์โหลดใบสมัคร


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”