Public   Training

training   Schedule

กำหนดการอบรมสัมมนา ปี 2563หลักสูตร

คิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ในองค์กร

ด้วยเทคนิค "Use The Power of L
ateral Thinking to

Create New Ideas"

เทคนิคการคิดนอกกรอบคิดสร้างสรรค์ระดับโลก ที่องค์กรชั้นนำต่างเลือกใช้ในการคิดนวัตกรรม คิดแผนกลยุทธ์ คิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ที่แตกต่างจากเดิม เป็นเทคนิคที่ทำให้คิด Idea ใหม่ๆ ได้ในเวลาอันสั้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ฝึกด้วยการทำ
Workshop กับโจทย์งานของตนเอง เพื่อให้ทำได้จริง เกิดความชำนาญ และมั่นใจว่าสามารถคิดได้แน่นอน คิดได้หลากหลาย


เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนการตลาด วางกลยุทธ์ สร้างสรรค์แผนโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร สินค้า
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ คิดนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายกลยุทธ์, ฝ่ายขาย, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, ฝ่ายออกแบบ,
Creative, Mediaadvertising
เป็นต้น


หากองค์กรของท่านกำลังเผชิญกับอุปสรรค หรือปัญหาเหล่านี้...

1. องค์กร/บริษัท มี Core Value ว่าให้คิดสร้างสรรค์ แต่บุคลากรไม่รู้วิธีว่าจะคิดอย่างไร

2. บุคลากรคิดอะไรใหม่ๆไม่ค่อยออก

3. บุคลากรไม่กล้าที่จะคิดใหม่ เพราะคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้

4. บุคลากรมักเสนอความคิดที่ตนเองเคยเห็นคนอื่นทำ ซึ่งคิดว่าน่าจะเอามาทำบ้าง

5. บุคลากรไม่สามารถคิดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างจากเดิมได้

6. บรรยากาศในองค์กรไม่เอื้อในการให้คิดสร้างสรรค์ หรือเสนอความคิดสร้างสรรค์ได้

เนื้อหาของหลักสูตร

  • 1. การคิดสร้างสรรค์สำคัญต่อความสำเร็จ

  • 2. ดร.เอ็ดเวิร์ เดอ โบโน (Dr.Edward de Bono) คิดค้นกลยุทธุ์ Lateral Thinking คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ คิดนวัตกรรม

  • 3. ผู้นำนักคิด กับ 6 เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ (Lateral Thinking) (1).Focus (2).Concept Extraction (3).Concept Fan (4).Random Input (5).Challenge (6).Reversal Provocation (7).Escape Provocation

  • 4. การฝึกปฏิบัติกับงานจริง เพื่อให้เกิดความชำนาญและความมั่นใจในการนำไปใช้จริง

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • 1. คิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักวิชาการ

 • 2. คิดสร้างสรรค์ได้รวดเร็วและมั่นใจ ได้ความคิดใหม่ๆที่มีประโยชน์

 • เพิ่มมากกว่าเดิม

 • 3. คิดนอกกรอบได้อย่างสร้างสรรค์ ได้ความคิดที่แตกต่างจากที่มีอยู่

 • 4. คิดนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างความเจริญมั่งคั่งและความสำเร็จให้

 • องค์กรได้

 • 5. ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และบริการใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสทาง

 • ธุรกิจได้

 • 6. คิดปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้งาน

 • ก้าวหน้าไม่หยุดอยู่กับที่

 • 7. คิดแก้ปัญหาได้เร็วและตรงจุด ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการทำงาน หรือ

 • การประสามนงานกับคนอื่น

 • 8. คิดแผนงานและกลยุทธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ

 • องค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

กำหนดการ :

วิทยากร :

อาจารย์รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการศูนย์ความคิดสร้างสรรค์

อัตราค่าสัมมนา :

19,400 บาท ไม่รวม vat 7%

สมัครเข้าร่วมสัมมนา โทร.

092-404-6465, 095-909-5446, 02-953-9905-6

E-mail :

cc@creativitycenter.co.th

รายละเอียดหลักสูตร   ใบสมัคร  

“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”