บมจ.เบทาโกร จัดหลักสูตร Kick Off Mind Day

By admin on 3 Jun 2015

เมื่อ วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ "Creasitive Thinking การคิดบวกสร้างสุขในงาน" จำนวน 65 ท่าน ณ ป่าสักฮิลล์ รีสอร์ท ลพบุรี โดยมีวิทยากรคือ อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด ซึ่งเป็นวิทยากรที่ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการจาก ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้สอนหลักสูตรดังกล่าวในเมืองไทยมานานกว่า 15 ปี

การอบรมสัมมนาดังกล่าวของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรเพิ่มความคิิดทางบวก คิดสร้างสรรค์ มีแรงจูงใจในการทำงาน ช่วยส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในงาน

การอบรมสัมมนาทั้ง 2 วัน เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ไม่เคร่งเครียด ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ฝึกปฎิบัติจริงจนสามารถนำไปใช้ในการทำงานและ ชีวิตประจำวันได้จริง

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”