BASF จัดอบรมหลักสูตร คิดสร้างสรรค์

By admin on 5 Sep 2014

บริษัท BASF (Thai) Ltd. จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร "คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหานอกกรอบ พัฒนา
นวัตกรรม"
Lateral Thinking รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2557 โรงแรมแลนด์มาร์ค ที่ผ่านมา
ตลอดระยะเวลา 2 วันของการสัมมนา เป็นการสัมมนาด้วยความสนุกสนาน ผู้เข้าสัมมนาสามารถคิดสร้างสรรค์ได้เป็นจำนวนมากกับโจทย์การทำงานของตนเอง และโจทย์ในชีิวิตประจำวัน ในเวลาอันสั้น สอนโดย อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการ บจก.ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”