creativitycenter

Tel : 092-404-6465

www.creativitycenter.co.th

ความเชี่ยวชาญของเรา

ฝึกทักษะการคิด ( Thinking Skill) ดังนี้

1. คิดบวก พัฒนาได้ด้วย หลักสูตร Cresitive Thinking
2. คิดเป็นระบบ พัฒนาได้ด้วย หลักสูตร Six Thinking Hats
3. คิดสร้างสรรค์ พัฒนาได้ด้วย หลักสูตร Lateral Thinking

www.creativitycenter.co.th

หลักสูตรยอดนิยม

1. หลักสูตร Cresitive (creative+positive) Thinking

Cresitive Thinking เป็นหลักสูตรที่ปลูกฝังทัศนคติทางบวก และการคิดสร้างสรรค์ให้แก่พนักงาน ทำให้พนักงานมีความรักความสามัคคีกลมเกลียวกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร

2. หลักสูตร Six Thinking Hats

Six Thinking Hats เป็นหลักสูตรที่ทำให้พนักงานคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนในการคิดที่ชัดเจน คิดได้ครบถ้วนอย่างรอบคอบ เวลาประชุมร่วมกันจะสามารถร่วมกันคิดแบบแนวขนาน คือ คิดร่วมกันไปทีละด้าน และได้ข้อสรุปทุกครั้งในเวลาอันสั้น เพราะไม่มีการโต้แย้ง และถกเถียงกัน

www.creativitycenter.co.th

บริการของเรา

1. In-House Training

2. Public Training

Creativity Channel